ឱកាសទទួលបានគ្រីបតូ ពេលកំពុងរៀន

អានអត្ថបទអប់រំរបស់យើងដែលបង្រៀនអ្នកអំពីពិភពឌីជីថល និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បំពេញកម្រងសំណួរ អ្នកនឹងទទួលបានគ្រីបតូនៅក្នុងប៊ៀលប៊ក់ សម្រាប់រាល់សំណួរដែលអ្នកបានបញ្ចប់ ។ Online Business Managment Skills Crypto & Web3

បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

បង្កើតគេហទំព័រ eCommerce ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើ ៣ជំហានងាយៗ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលជួយអ្នកស្វែងរកអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ។

Scroll back to top