ទទួលបានតំណអាសយដ្ឋានដោយមិនគិតថ្លៃ!

ធ្វើឱ្យការទិញទំនិញអនឡាញរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹង លេខកូដប៊ៀលប៊ក់ ដែលអ្នកអាចទទួលបានកញ្ចប់ សំបុត្រ ឬវិក្កយបត្រពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ ។

បង្កើតវែបសាយដោយខ្លួនឯង

បង្កើតគេហទំព័រ eCommerce ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើ ៣ជំហានងាយៗ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលជួយអ្នកស្វែងរកអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ។

Scroll back to top